Przedszkole nr 73 w Lublinie to placówka zachowująca europejskie standardy bezpieczeństwa dla przedszkoli. Dostęp do budynku jest ograniczony. Zarówno budynek jak i teren wokół niego podlegają całodobowej ochronie. Hol przedszkola jest monitorowany, w każdej sali znajdują się czujki, a obraz z kamer jest nagrywany.

W naszej placówce kładziemy szczególny nacisk na ochronę prywatności zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Dokumentacja pedagogiczna i dane osobowe są przechowywane w placówce w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Zdjęcia dzieci są wykonywane za zgodą rodziców i umieszczane na naszej stronie za ich zgodą.

 • Dzieci z przedszkola mogą być odbierane tylko przez osoby upoważnione pisemnie, pełnoletnie, posiadające przy sobie dokument tożsamości.
  Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola jak i poza nim to podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów oraz innych pracowników przedszkola. Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.
  Okres przedszkolny ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.
  Dlatego też nauczyciele wspólnie z opiekunami swoich wychowanków już od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju jego osobowości.
  Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady
  i normy wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola jak i poszczególnych członków rodzin dzieci.
  Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania
  się po drogach, uświadomienia im niebezpieczeństw, zabaw w źle wybranym miejscu, bądź też zabaw niebezpiecznymi i nie przeznaczonymi do zabaw przedmiotami, a także ostrożnego zachowania wobec obcych osób i zwierząt.
  Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa nie powinno jednak kształtować u dzieci nieufnej postawy wobec dorosłych. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno
  się jak najwcześniej uświadomić mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. To nie tylko wdrażanie go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie
  do „pewnych” ograniczeń jego wolności. Ważne jest też poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu.
  Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach
  ze środowiskiem społeczno-kulturowymi i przyrodniczym.
  Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.
  Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
  Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci
  np. (zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne ,stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, lekarzem).
  Ponieważ to nauczyciel niezmiennie czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, dlatego też już w pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu ustala wspólnie z wychowankami normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem poprzez:
   opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte są zasady zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania
  z zabawek,
   zapoznanie dzieci z regulaminem zachowania się w ogrodzie przedszkolnym,
   zaznajomienie dzieci z sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem na terenie przedszkola
  jak i poza nim.
  Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Nauczyciel dostarczając im odpowiedniej wiedzy może liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są zajęcia otwarte jak również spotkania indywidualne
  i grupowe z rodzicami.
  Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa
  i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną
  do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a następnie w szkole.

 

 


 •  

  Podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego
  obowiązujące w przedszkolu w związku z ogłoszonym stanem epidemii

  1. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, wolne od jakichkolwiek infekcji.
  2. Dzieci są odprowadzane do przedszkola i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
  3. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że jest ono zdrowe.
  4. Do budynku przedszkola wchodzi jedna osoba odprowadzająca i  odbierająca dziecko/dzieci, wyłącznie w maseczce zakrywającej usta i nos lub przyłbicy ochronnej, odkażając dłonie udostępnionym przy wejściu środkiem dezynfekującym. W budynku przedszkola pozostajemy tylko na czas niezbędny do przekazania dziecka osobom z personelu dyżurującym w szatni.
  5. Osoby odprowadzające i  odbierające dzieci zachowują w budynku przedszkola dystans społeczny (min. 1,5 m) oraz nie wchodzą poza pomieszczenie szatni i prowadzący do niej hol bez zgody personelu przedszkola.
  6. Dzieci, u których pojawiają się objawy infekcji (np. gorączka, kaszel, katar) są natychmiast izolowane. Rodzice lub inne upoważnione osoby mają obowiązek je niezwłocznie odebrać. Jeśli nie mają takiej możliwości, wzywane są służby sanitarne, które decydują o ewentualnym zabraniu dziecka do szpitala. W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców powinno pozostawać w ciągu dnia w kontakcie telefonicznym z przedszkolem.
  7. Pracownicy przedszkola, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, mierzą temperaturę ciała dzieci termometrem bezdotykowym.
  8. Dzieci i pracownicy myją ręce wodą z mydłem kilkakrotnie w ciągu dnia, w tym – niezwłocznie po stawieniu się w przedszkolu.
  9. Nie są dopuszczani do pracy pracownicy z objawami infekcji oraz mający kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że są oni zdrowi.
  10. Pracownicy, u których pojawiają się objawy infekcji są niezwłocznie odsuwani od wykonywania obowiązków i kierowani na konsultację lekarską.
  11. Powierzchnie i przedmioty, z którymi mają kontakt dzieci i inne osoby przebywające w przedszkolu, są zmywane środkiem z detergentem lub dezynfekowane, a pomieszczenia przedszkola – systematycznie wietrzone.
  12. Używanie przez dzieci na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli rodzic dziecka wyraża taką wolę.
  13. Używanie przez pracowników na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli pracownik wyraża taką wolę.
Archiwa
Nasz Facebook