UŚMIECHNIĘTE PRZEDSZKOLE

NR 73 W LUBLINIE

Koncepcja pracy i rozwoju placówki 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN i S z dn.10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Statut przedszkola nr 73 w Lublinie uchwalony przez Radę pedagogiczną w dniu 16 września 2013r.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST:

bezpieczne i przyjazne dla dzieci;

atrakcyjnie usytuowane, otoczone zielenią,

wyposażone w duże, słoneczne sale zabaw;

zapewniające zdrowe, urozmaicone, estetycznie przygotowane i podawane posiłki.

umożliwiające dzieciom zabawę we własnym ogrodzie z nowoczesnym, bezpiecznym placem zabaw;

WIZJA PRZEDSZKOLA

dbałość o bezpieczne i przyjazne warunki dla dzieci, rodziców i pracowników i uwzględnianie ich potrzeb;

stwarzanie warunków do:

a) harmonijnego rozwoju i samorealizacji wychowanków;

b) rozwoju umiejętności społecznych i kształtowania się postaw obywatelskich wychowanków;

c) wyrabianie nawyków prozdrowotnych oraz dbałości o bezpieczeństwo własne i otoczenia;

przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole na miarę jego możliwości, zgodnie z określonymi wymaganiami.

 

MISJA

Tworzenie warunków do działalności przedszkola z uwzględnianiem oczekiwań rodziców i we współpracy z nimi;

wychowywanie i wspieranie dzieci w budowaniu systemu wartości, opartego na uniwersalnych pojęciach tj. dobro, piękno, prawda oraz w zdobywaniu wiedzy o otaczającym je świecie;

wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich indywidualnych predyspozycji i uzdolnień;

kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w kontekście współpracy ze środowiskiem lokalnym dla zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju;

wykorzystywanie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej.

KIERUNKI ROZWOJU

Dostosowywanie organizacji prac przedszkola do aktualnych przepisów prawa oświatowego;

organizowanie wspólnie z rodzicami środowiska przedszkolnego przyjaznego dziecku, skierowanego na jego indywidualne potrzeby i zainteresowania;

tworzenie warunków do monitorowania jakości edukacji oraz dążenia do zmian przez analizę, wyciąganie wniosków i projektowanie zmian;

kontynuowanie wewnątrzprzedszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli dostosowanego do potrzeb kadry i wizji placówki;

systematyczne bogacenie bazy materiałowej przedszkola.

 

PROGRAMY I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

1. Program oddziaływań wychowawczych „Można inaczej” przeciwdziałający objawom agresji wśród dzieci.

2. Uzupełniający program edukacyjny dla dzieci „Wychowanie w duchu wartości”.

3. Kodeks Przedszkolaka.

4. Kodeksy grupowe.

 

TEMATY ROCZNE DO REALIZACJI:

Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci w oparciu o literaturę i sztukę;

rozwijanie postaw wychowanków w kontekście właściwego obrazu samego siebie i świata;

kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowego stylu życia;

pobudzanie dzieci do aktywności poznawczej w różnych obszarach życia;

wspieranie przedszkolaków w osiąganiu gotowości i dojrzałości szkolnej.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM

Organizacja zebrań grupowych oraz Rady Rodziców;

prowadzenie konsultacji indywidualnych;

informowanie o kierunkach pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola;

prezentacja kalendarza imprez przedszkolnych;

uroczystości i imprezy przedszkolne;

spotkania integracyjne, tematyczne, zajęcia otwarte;

wystawy, przeglądy, konkursy, kiermasze, wernisaże.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Kontynuacja współpracy z Radą Osiedlową;

organizowanie jubileuszy przedszkolnych, przeglądów teatralnych, plastycznych, muzycznych oraz uroczystości i imprez, wynikających z kalendarza imprez;

kontynuacja współpracy z Domem Kultury „Skarpa”, Biblioteką Osiedlową oraz Szkołą Podstawową nr 28 i 51 w Lublinie;

uczestnictwo w formach działalności proponowanych przez placówki oświatowe oraz instytucje zewnętrzne.

 

MODEL ABSOLWENTA

Przygotowany do pełnienia roli ucznia;

zna i przestrzega podstawowych zasad etyki i kultury bycia;

potrafi współdziałać w zespole (rodzina, grupa koleżeńska, społeczność lokalna i narodowa);

umie kontrolować własne emocje i radzić sobie w trudnych sytuacjach;

zna swój potencjał, jest otwarty na inspiracje płynące z zewnątrz i wykorzystuje je do samorealizacji;

zna zasady zdrowego stylu życia i kieruje się nimi w życiu codziennym.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE PLACÓWKI

Gazetka „ Uśmiech przedszkolaka”;

Strona internetowa przedszkola;

zajęcia adaptacyjne w ramach dni otwartych dla dzieci i rodziców oraz „Klubu Małego Przedszkolaka”;

bezpłatne koła zainteresowań dla dzieci;

upowszechnianie logo przedszkola;

dyplomy, podziękowania skierowane do dzieci, rodziców i instytucji współpracujących;

organizacja Zjazdów Absolwentów przedszkola.

Archiwa
Nasz Facebook